Ban Khoa học - Hợp tác - Đào tạo sau đại học

- Trưởng ban: PGS.TS Nguyễn Phi Khứ
- Phó Trưởng Ban: ThS. Nguyễn Văn Xanh
- Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email: bankhhtdtsdh@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 110
a) Chức năng.
- Ban KH - HT - ĐTSĐH hoạt động theo Quy chế của Ban và sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng;
- Tham mưu, tổ chức tuyển sinh; quản lý đào tạo sau đại học; tham mưu và triển khai nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường;
- Tham mưu, tổ chức, quản lý các chương trình liên kết đào tạo, NCKH với các đối tác trong và ngoài nước (trừ chương trình liên kết đào tạo đại học trong nước).

b) Nhiệm vụ cụ thể
- Đào tạo sau đại học:
+ Tổ chức liên kết mở ngành, mở lớp với các đơn vị, địa phương về đào tạo sau đại học theo năng lực, nhu cầu thực tế tại từng thời điểm;
+ Phối hợp với các khoa nghiên cứu, đề xuất việc mở hệ đào tạo sau đại học theo các ngành, nhóm ngành học đáp ứng nhu cầu của xã hội và phù hợp với năng lực của Trường;
+ Phối hợp các đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chương trình đào tạo sau đại học, kế hoạch tuyển sinh, soạn thảo các quy định của Trường trong việc thực hiện Quy chế đào tạo, quản lý sau đại học;
+ Tổ chức quảng bá, tuyển sinh, triển khai kế hoạch đào tạo, quản lý người học; quản lý nội dung, chương trình đào tạo; tổ chức thi, bảo vệ luận văn, đề cương cho học viên;
+ Phối hợp với các khoa xây dựng, biên soạn giáo trình cho các chuyên ngành đào tạo sau đại học;
+ Triển khai tổ chức các hội đồng chấm luận án tiến sĩ, thạc sĩ; tổ chức quản lý các loại chứng chỉ, văn bằng theo quy định;
+ Phối hợp với các khoa đề xuất ban giảng huấn, các thành viên tham gia hội đồng chấm luận án thạc sĩ, tiến sĩ trình Hiệu trưởng hoặc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định;
+ Quản lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ môn học theo chương trình đào tạo sau đại học đúng quy định hiện hành;
+ Quan hệ bình đẳng với đơn vị khác trong nhà trường; phối hợp, hỗ trợ và tư vấn các đơn vị đào tạo trong Trường về các vấn đề liên quan công tác đào tạo sau đại học;
+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Công tác khoa học và công nghệ:
+ Xây dựng, triển khai kế hoạch và quản lý đề tài, dự án NCKH các cấp. Hướng dẫn, phối hợp, theo dõi các khoa tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch hoạt động NCKH đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Tham mưu Hiệu trưởng phê duyệt đề xuất kinh phí NCKH trong từng năm học cho Trường và cho các  khoa, đơn vị trong Trường;
+ Thành lập Hội đồng tổ chức xét chọn, nghiệm thu, đánh giá các công trình NCKH cấp trường của cán bộ giảng viên, sinh viên;
+ Hướng dẫn, tổ chức và theo dõi các cuộc hội nghị, hội thảo khoa học cấp trường và các cuộc hội thảo quốc gia hoặc quốc tế do Trường đăng cai hoặc phối hợp đăng cai tổ chức, tổ chức khai thác các công trình NCKH và chuyển giao công nghệ phục vụ nhà trường và xã hội.

c) Quyền hạn
- Được đề xuất Hiệu trưởng, HĐQT giải quyết các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban;
- Được yêu cầu các đơn vị, CB, GV thực hiện các nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ, chức năng của đơn vị;
- Đầu mối trong quan hệ với Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các trường và viện nghiên cứu trong và ngoài nước trên lĩnh vực hợp tác, NCKH, ứng dụng và chuyển giao công nghệ;
- Thường trực Hội đồng khoa học - đào tạo sau đại học của Trường và thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng của Trường;
- Phối hợp với Ban Biên tập Tạp chí khoa học của trường tổ chức xuất bản và phát hành tạp chí;
- Tổ chức xét chọn, đánh giá, nghiệm thu, đề tài NCKH; hỗ trợ đăng ký và bảo vệ chuyển giao sở hữu trí tuệ theo quy định;
- Làm báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác NCKH;
- Tổ chức, hỗ trợ ứng dụng kết quả NCKH.
- Được đề xuất Hiệu trưởng xem xét công nhận các công trình khoa học; được nhắc nhở đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ NCKH theo quy định.
- Hợp tác:
+ Chủ động tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước và phối hợp với các phòng, ban chức năng giải quyết công việc liên quan đến hợp tác đào tạo và NCKH;
+ Tìm kiếm, hợp tác, tổ chức khai thác, quản lý các chương trình liên kết đào tạo với đối tác trong và ngoài nước. Tham mưu Hiệu trưởng ký kết hợp tác đào tạo và NCKH với các đối tác liên kết của Trường;
+ Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế do Giáo dục và Đào tạo quản lý.