Ban Khảo thí

- Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban: Ông Đinh Hồng Vân
- Phó Trưởng Ban:
- Địa chỉ: Lầu 1 khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email: khaothi@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 111

a) Chức năng
Ban Khảo thí là đơn vị nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác đánh giá năng lực của người học theo quy định của luật giáo dục và các quy định của Trường.

b) Nhiệm vụ
- Tổ chức xây dựng các văn bản liên quan đến công tác khảo thí: Quy định, quy trình xây dựng ngân hàng đề thi; quy định tổ chức thi và các văn bản liên quan khác;
- Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần đối với sinh viên đại học, cao đẳng; phối hợp tổ chức các kỳ thi tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo trong Trường và các kỳ thi khác (theo yêu cầu);
- Tổ chức thực hiện kế hoạch và lịch thi kết thúc học phần (kỳ thi học kỳ) của Phòng Đào tạo;
- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa/Bộ môn tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác ngân hàng đề thi phục vụ cho kỳ thi kết thúc học phần đối với các bậc, hệ đào tạo trong Trường, đảm bảo đúng mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra của ngành/chuyên ngành đào tạo;
- Tổ chức thẩm định kết quả chấm thi của giảng viên; tổ chức chấm phúc khảo bài thi theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu;
- Thực hiện thống kê, báo cáo tình hình khảo thí theo yêu cầu của Ban giám hiệu và của các cơ quan quản lý;
- Xây dựng chương trình công tác dài hạn, trung hạn và công tác năm, dự trù kinh phí hoạt động của Ban;
- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

c) Quyền hạn
- Được quyền huy động giảng viên, cán bộ coi thi theo quy định chung của Trường;
- Được đề xuất khen thưởng cán bộ, giảng viên tham gia coi thi, chấm thi có thành tích đặc biệt hoặc đề nghị kỷ luật cán bộ, giảng viên tham gia coi thi, chấm thi vi phạm quy chế, quy định trong khi làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi;
- Được đề nghị với Ban Giám hiệu các kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ, giảng viên, chuyên viên về công tác khảo thí;
- Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động làm việc với các đơn vị liên quan trong và ngoài trường nhằm thực hiện các công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Ban;
- Đề xuất tuyển dụng nhân sự theo quy mô phát triển của công việc; đánh giá, nhận xét, đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức thuộc quyền trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.