Công Đoàn: Hướng dẫn xét khen thưởng

Thứ tư - 25/11/2015 16:36

A/ Báo cáo tổng kết (tải mẫu tại đây):

Trong báo cáo cần nêu bật những việc làm được và chưa làm được, việc triển khai thực hiện các chương trình hành động, các cuộc vận động lớn của chính quyền và Công đoàn.

 • Việc thực hiện phong trào thi đua
 • Tham gia hoạt động văn hóa, thể thao
 • Thực hiện công tác xã hội, công tác nữ
 • Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn: phát triển đoàn viên, sinh hoạt công đoàn hàng tháng, đóng đoàn phí…

B/ Tiến hành chấm điểm thi đua (tại mẫu tại đây):

Việc chấm điểm phải tiến hành chặt chẽ làm cơ sở để xếp loại tổ chức công đoàn. Kết quả thực hiện đến đâu chấm điểm đến đó, chống bệnh thành tích và hình thức trong việc chấm điểm thi đua (báo cáo cần có số liệu để làm minh chứng).

C/ Xét và đề nghị khen thưởng:

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng và Quy chế khen thưởng của Công đoàn trường, Ban Chấp hành đề nghị các đơn vị xét và đề nghị khen thưởng các danh hiệu và hình thức khen như sau:

 • 1/ Danh hiệu thi đua:
 • Cá nhân: Đoàn viên Công đoàn xuất sắc (phải đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên)
 • Tập thể:
 • Công đoàn vững mạnh xuất sắc – đạt các tiêu chí và có tỉ lệ đoàn viên và người lao động đạt Lao động tiên tiến từ 80% trở lên.
 • Công đoàn vững mạnh – đạt các tiêu chí và có tỉ lệ đoàn viên và người lao động đạt Lao động tiên tiến từ 70% trở lên.
 • 2/ Hình thức khen thưởng (tỷ lệ 10%):
 • Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động
 • Bằng khen của Công đoàn Giáo dục VN
 • Bằng khen của LĐLĐ TP.HCM
 • 3/ Thời gian thực hiện:
 • Tổng kết từ nay đến ngày 30-5-2014
 • Gửi báo cáo tổng kết, bảng chấm điểm, đề nghị khen thưởng hạn chót ngày 06-6-2014 

 

Nơi nhận:

 • Như trên
 • Lưu: VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Hồng Kỳ

 

Như Tâm (Theo Công Đoàn)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC