ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN - NGÀNH KẾ TOÁN (UPDATED)

Thứ hai - 31/08/2015 14:31

HỌC KỲ 1 :
- Nghe tiếng Anh 1
- Nói tiếng Anh 1
Đọc tiếng Anh 1
- Viết tiếng Anh 1
Đại cương pháp luật Việt Nam
- Kinh tế vi mô
- Toán cao cấp
- Giới thiệu ngành h​ọc
HỌC KỲ 2 :
- Nghe tiếng Anh 2
- Nói tiếng Anh 2
Đọc tiếng Anh 2
- Viết tiếng Anh 2
- Thuế
- Tiếng anh chuyên ngành Kế toán
- Kinh tế vĩ mô
Đạo đức kinh doanh (tự chọn)
- Luật kinh tế (tự chọn) 
HỌC KỲ 3 :
- Kỹ năng nghe - ghi chú tiếng Anh
- Thống kê ứng dụng
- Nguyên lý Marketing
- Tin học đại cương
- Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính
- Vi tích phân ứng dụng (tự chọn)
- Kế toán Excel (tự chọn)
HỌC KỲ 4 :
- Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh
- Kế toán tài chính 1
- Quản trị học
- Kinh tế lượng ứng dụng
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng
- Tài chính thương mại quốc tế (tự chọn)
- Tài chính công ty (tự chọn)
HỌC KỲ 5 :
- Tiếng Anh chuyên ngành Kiểm toán
- Kế toán quản trị
- Kế toán tài chính 2
- Kiểm toán (căn bản)
- Tiền tệ ngân hàng
- Luật kế toán
- Thị trường tài chính (tự chọn)
- Mua bán và sáp nhập (tự chọn)
HỌC KỲ 6 :
- Kỹ năng thương lượng tiếng Anh
- Soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh
- Kế toán tài chính 3
- Kiểm toán nâng cao
- Kế toán chi phí (tự chọn)
- Tài chính công (tự chọn)
HỌC KỲ 7 :
- Hệ thống thông tin kế toán
- Kiểm soát nội bộ
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Kế toán tài chính 4
- Lập báo cáo tài chính quốc tế
- Kế toán ngân hàng (tự chọn)
- Nguyên lý thẩm định giá (tự chọn) 
HỌC KỲ 8 :
- Phần mềm kế toán
- Kế toán quốc tế
- Phân tích báo cáo tài chính ( môn thay thế Khóa luận)
- Chuẩn mực kế toán Việt Nam (môn thay thế Khóa luận)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC