HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM

NHIỆM KỲ 2015-2020 
 
1. Ông HUỲNH THẾ CUỘC Chủ tịch HĐQT
2. Ông NGUYỄN HỒNG TUYÊN Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông NGUYỄN HUỲNH LONG Ủy viên
4. Ông  LƯU ĐỨC HIỂN Ủy viên
5. Ông NGUYỄN HỒNG HẢI Ủy viên
6. Bà BÙI THỊ THANH TRÚC Ủy viên
7. Bà LÊ THỊ TUYẾT ANH Ủy viên
   
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
NHIỆM KỲ 2020-2025

 
1. Ông HUỲNH THẾ CUỘC Chủ tịch danh dự - Cố vấn
2. Ông LƯU ĐỨC HIỂN Chủ tịch 
3. Ông NGUYỄN HỒNG TUYÊN Phó Chủ tịch
4. Bà PHẠM THỊ THANH UYÊN
Phó Chủ tịch
5. Ông NGUYỄN ANH TUẤN Thành viên
6. Ông LƯU ĐỨC NGHI Thành viên
7. Bà BÙI THỊ THANH TRÚC Thành viên
8. Ông NGUYỄN THẾ PHONG Thành viên
9. Bà LÊ THỊ TUYẾT ANH Thành viên

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ