Ban Giám Hiệu


BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 
 
TS. Nguyễn Anh Tuấn: Hiệu trưởng
  
 

 ThS. Phạm Thị Thanh Uyên: Phó Hiệu Trưởng

 

 
   PGS. TS Trần Mạnh Hà: Phó Hiệu Trưởng
 
640

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ