Thông báo về việc xét học bổng chính sách cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019 - 2020

Thứ ba - 03/12/2019 15:34

            Căn cứ theo Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12 tháng 12 năm 2018, theo Chương VI Điều 26;
           Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-ĐNT ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc ban hành Quy định xét học bổng chính sách dành cho sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM,
Nhà trường thông báo thời gian xét học bổng chính sách năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:
 
         - Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày 15/12/2019 đến ngày 06/01/2020 tại văn phòng các khoa/ bộ môn sinh viên đang học
          - Các khoa/ bộ môn tổng hợp danh sách và hồ sơ gửi về Phòng CT-TC-CTSV trước ngày 10/01/2020 (Sau thời hạn trên, Trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào).
           - Mẫu hồ sơ, đối tượng xét học bổng chính sách, mức học bổng ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-ĐNT ngày 13/11/2019.
 
             Đề nghị Trưởng các khoa, bộ môn thông báo đến toàn thể sinh viên và tổng hợp hồ sơ theo phụ lục đính kèm gửi về phòng CT-TC-CTSV (văn bản giấy có chữ ký của trưởng đơn vị và văn bản điện tử theo địa chỉ: cttc@huflit.edu.vn).

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC