Thông báo về việc tổ chức đánh giá và ghi nhận kết quả rèn luyện sinh viên

Thứ ba - 05/11/2019 14:16

          Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
         Căn cứ vào Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường ban hành kèm Quyết định số 286/QĐ-ĐNT ngày 16/11/2015;
Căn cứ vào Tờ trình số 01/TTr-TC, ngày 18/9/2019 của Phòng Chính trị - Tổ chức – Công tác sinh viên về việc tổ chức đánh giá và ghi nhận kết quả rèn luyện sinh viên;
         Căn cứ vào Biên bản số 28-BB/D9NT ngày 14/10/2019 họp về việc đánh giá và ghi nhận kết quả rèn luyện sinh viên,
         Trường thông báo đến các khoa, bộ môn, đơn vị có liên quan và toàn thể sinh viên các khóa về việc tổ chức đánh giá và ghi nhận kết quả rèn luyện sinh viên, cụ thể như sau:
       1. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện hai học kỳ chính của năm học đó (thực hiện theo Khoản 1, Khoản 3, Điều 13 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Khoản 1, Khoản 3, Điều 15 của Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của Nhà trường).
Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ năm học 2019-2020, dự kiến như sau:
 
Nội dung công việc Học kỳ 1 Học kỳ 2
Thời gian tích lũy hoạt động để đánh giá Từ 01/6 đến hết 31/12/2019 Từ 01/01/2020 đến hết 30/5/2020
Sinh viên tiến hành tự đánh giá bằng phần mềm Từ 01/01 đến hết 20/01/2020 Từ 01/6 đến hết 14/6/2020
Cấp lớp đánh giá Từ 03/02 đến hết 15/02/2020 Từ 15/6 đến hết 28/6/2020
Cấp khoa đánh giá Từ 17/02 đến hết 14/3/2020 Từ 29/6 đến hết 12/7/2020
Cấp trường đánh giá Từ 16/3 đến hết 13/4/2020 Từ 13/7 đến hết 28/7/2020
 
Lưu ý: Nếu có thay đổi thời gian, Phòng CT-TC-CTSV sẽ gửi thông báo cập nhật, điều chỉnh.
 
         2. Lưu kết quả rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ, năm học, toàn khóa học vào bảng điểm của sinh viên (thực hiện theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 14 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Khoản 2, Điều 16 của Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của Nhà trường).
             - Kết quả rèn luyện sinh viên được lưu vào bảng điểm của sinh viên, áp dụng từ khóa 2018.
 
         3. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên qua phần mềm đánh giá
Để có cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá bằng phần mềm, tất cả các đơn vị từ cấp khoa, bộ môn đến cấp trường tổ chức các hoạt động có sự tham gia của sinh viên phải đảm bảo các yêu cầu sau:
            - Trước khi tổ chức hoạt động, các đơn vị cần gửi kế hoạch/đề xuất tổ chức cho Phòng Chính trị - Tổ chức – Công tác sinh viên để được cấp mã hoạt động phù hợp với mã chỉ tiêu theo hệ thống đánh giá bằng phần mềm. Phòng CT-TC-CTSV sẽ định kỳ hàng tuần cập nhật danh sách các hoạt động đã được trình duyệt, cấp mã. Các đơn vị tổ chức hoạt động có thể theo dõi thông tin cập nhật tại đường dẫn Phòng CT-TC-CTSV sẽ cung cấp mới cho các đơn vị vào đầu mỗi học kỳ.
          - Sau khi tổ chức xong hoạt động, trong vòng 7 ngày các đơn vị cần gửi file danh sách theo mẫu đính kèm qua email Phòng CT-TC-CTSV là cttc@huflit.edu.vn. Tên file được ghi theo cấu trúc <Mã chỉ tiêu> - <Mã hoạt động> đã được cấp. Ví dụ: D6112 – CNTT1.
Lưu ý: Một hoạt động do các đơn vị trong trường tổ chức hoặc huy động được xem là đủ cơ sở để ghi nhận đánh giá rèn luyện cho sinh viên về sau phải thực hiện đầy đủ cả hai nội dung trên.
          - Ngoài yêu cầu trên, các khoa, bộ môn, BCH Đoàn Thanh niên trường, BCH Hội Sinh viên trường thực hiện theo tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý điểm rèn luyện để phối hợp với Phòng CT-TC-CTSV hướng dẫn sinh viên tự đánh giá, các lớp đánh giá cho sinh viên trong lớp và tổ chức đánh giá cấp khoa, bộ môn.
          - Phòng Đào tạo hỗ trợ Phòng CT-TC-CTSV các dữ liệu sinh viên, điểm trung bình học kỳ 1, điểm trung bình học kỳ 2 trong năm học của sinh viên các khóa, danh sách sinh viên có học phần bị nợ trong năm học.
          Đề nghị các khoa, bộ môn phổ biến thông báo này đến toàn thể sinh viên và các CBGVCV thuộc đơn vị quản lý.
           Yêu cầu toàn thể sinh viên và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện đúng nội dung thông báo này.
         
 Trân trọng./.

 

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC