Thông báo về kết quả xét gia hạn đóng học phí học kỳ I, năm học 2018-2019

Thứ năm - 01/11/2018 15:43

    Căn cứ theo Thông báo số 39/TB-ĐNT ngày 10 tháng 9 năm 2018 về quy trình và thời gian tiếp nhận đơn gia hạn đóng học phí học kỳ I, năm học 2018 – 2019;
    Căn cứ vào đơn xin gia hạn đóng học phí và đề xuất của Phòng CT-TC-CTSV đã được Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và Phòng QT-TV phê duyệt. Nay Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác sinh viên thông báo kết quả việc xét gia hạn đóng học phí đến Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên được biết về thời gian được gia hạn đóng học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 (danh sách đính kèm).
    Đề nghị sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết và Trưởng các khoa/ bộ môn có biện pháp thông báo và nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.
   Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-CT-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC