Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3 - năm học 2017 - 2018

Thứ năm - 14/06/2018 15:10

       Căn cứ đề nghị của các khoa, bộ môn trực thuộc, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký môn học trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

1.  Yêu cầu:
  • Đăng ký môn học theo danh sách các học phần theo danh sách đính kèm.
  • Sĩ số mỗi nhóm môn học không có giới hạn.
  • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
  • Sau khi đăng ký môn học, sinh viên đóng học phí theo thông báo.
  • Sinh viên còn nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học.
 2. Đối tượng:
  • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4.
  • Sinh viên hết khóa học nhưng còn thời gian được phép học trả nợ môn.
3. Thời gian đăng ký môn học: từ ngày 17/6 đến 19/6/2018, mỗi ngày từ 9h00 – 23h00

Lưu ý: Trường không giải quyết việc đăng ký môn học trễ hạn qua giấy. Các trường hợp cần hủy đăng ký PHẢI được thực hiện trong thời gian cho phép đăng ký môn học.

4. Thời gian đóng học phí: từ ngày 20/6 đến 22/6/2018.
Sau thời gian trên, những sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ bị ghi nợ học phí.

5. Thời gian bắt đầu học kỳ: từ ngày 02/07/2018.

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN DỰ KIẾN MỞTRONG HỌC KỲ 3 (2017 – 2018)
STT Khoa / Bộ môn Học phần đề nghị mở
1 Lý luận chính trị Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (2 TC)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (3 TC)
Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam (3 TC)
Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 TC)
2 Du lịch – Khách sạn Toán thống kê thương mại (3 TC)
Viết báo cáo khoa học (3 TC)
3 Ngoại ngữ Nghe-Ghi chú tiếng Trung (2 TC)
Phiên dịch chuyên ngành Anh-Việt (2 TC)
Văn minh Anh (2 TC)
Thực tập thực tế (3 TC)
4 Quan hệ quốc tế Phương pháp NCKH (3 TC)
5 Công nghệ thông tin Giải tích (3 TC)
Hệ điều hành mạng (4 TC)
6 Quản trị kinh doanh Quản trị doanh nghiệp (3 TC)
Quản trị Logistics (3 TC)
7 Kinh tế - Tài chính Kế toán chi phí (3 TC)
Kế toán quản trị (3 TC)
Kế toán tài chính 1 (3 TC)
Tài chính công ty (3 TC)
Toán cao cấp (2 TC)
Đầu tư tài chính (2 TC)
Kế toán ngân hàng (3 TC)
Thống kê ứng dụng (3 TC)
Thanh toán quốc tế (3 TC)
Kinh tế vi mô (3 TC)
Kế toán Excel (2 TC)
 
Lưu ý: Trường sẽ hủy các nhóm môn học nếu không đăng ký không đủ số lượng. Sinh viên vui lòng xem thông báo kết quả đăng ký trên website trường.
 

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC