Thông báo đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017

Thứ tư - 14/06/2017 09:08

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 7/2017
 • ĐỐI TƯỢNG
  • Sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng chính qui (khoá 2009 về trước), sinh viên Liên thông CĐ lên ĐH đã dự thi tốt nghiệp chưa đạt;
  • Sinh viên bậc Đại học Văn bằng 2 (Riêng sinh viên các lớp VA130202, BE1401, BE1402, BE1404 không cần đăng ký);
 • TH TC ĐĂNG KÝ THI TT NGHIP:
 • Sinh viên đăng ký thi theo mẫu (Download tại www.huflit.edu.vn Menu: Sinh  viên/Mẫu đơn sinh viên) nộp về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 26/06/2017.
   
  Trường sẽ thông báo Lịch thi tốt nghiệp sau khi thống kê được số lượng sinh viên đăng ký thi lại.
   

  Nơi nhận:

  - Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
  - Các Khoa, Phòng ĐT (để thực hiện); 
  - Niêm yết: website, các cơ sở;
  - Lưu: VT, P.ĐT.         

  TL.HIỆU TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
   
   (đã ký)
   
   
  Th.S Nguyễn Phước Đại

   

  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

  TUYỂN SINH CAO HỌC

  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  DANH MỤC