Quyết định về việc công nhận lớp trưởng các lớp sinh viên hệ Chính quy năm học 2019 - 2020

Thứ ba - 05/11/2019 14:45


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
              Căn cứ Quyết định số 616/TTg ngày 26 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
              Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;
            Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM;
               Theo đề nghị của Lãnh đạo Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên.
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1.Công nhận 403 sinh viên là lớp trưởng các lớp sinh viên hệ Chính quy năm học 2019 – 2020 (danh sách đính kèm).
          Điều 2. Các lớp trưởng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 23, Chương V Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM.
            Điều 3.  Trưởng các đơn vị và các sinh viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                     
  (Đã ký tên và đóng dấu)
                                                                                                                                                         TS. Trần Thanh Nhàn

 

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC