THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC "Các giải pháp nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Tài chính- Ngân hàng- Kế toán”

Thứ năm - 05/10/2017 10:06

 
  THƯ MỜI
Mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học
“Các giải pháp nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên
ngành Tài chính- Ngân hàng- Kế toán”
 
                                        Kính gửi:    -  Quí thầy, cô khối Tài chính- kế toán- ngân hàng các Trường đại học.
                                                            -  Lãnh đạo các Khoa, giảng viên Trường HUFLIT
 • Mục tiêu của hội thảo:
 • 1.1. Mục tiêu tổng quát:
  • Mục tiêu tổng quát của hội thảo nhằm đưa các bước cải tiến giảng dạy, cải tiến học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành  Tài chính – Ngân hàng – Kế toán, trên cơ sở đó để nâng cao chất lượng.
  1.2. Mục tiêu cụ thể:
  • Đánh giá thực trạng về chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành  Tài chính – Ngân hàng – Kế toán.
  • Những cơ sở của việc phải nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Tài chính – Ngân hàng – Kế toán.
  • Các giải pháp  cụ thể về phía sinh viên phải thực hiện để nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học Tài chính – Ngân hàng – Kế toán.
  • Các giải pháp cụ thể về phía giảng viên, khoa  phải thực hiện để nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Tài chính – Ngân hàng – Kế toán.
   
 • Nội dung chính hội thảo:
 • Thực trạng về chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Tài chính – Ngân hàng – Kế toán;
 • Những cơ sở nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Tài chính – Ngân hàng – Kế toán;
 • Các giải pháp cụ thể  để nâng cao chất lượng học và nghiên cứu khoa học của sinh viên Tài chính – Ngân hàng – Kế toán;
 • Mối quan hệ giữa học tập theo tín chỉ với nghiên cứu khoa học của sinh viên Tài chính – Ngân hàng – Kế toán;
 • Mối quan hệ giữa giảng viên với sinh viên trong lên lớp để nâng cao học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Tài chính – Ngân hàng – Kế toán.
 • Những kiến nghị với Nhà trường để sinh viên Tài chính – Ngân hàng – Kế toán học tập và nghiên cứu khoa học tốt.
 
 • Thành phần tham gia:
 • Các tác giả tham gia viết bài tham luận của Hội thảo.
 • Thời gian và địa điểm tổ chức:
 • Thời gian: dự kiến thứ sáu ngày 29/12/2017
 • Địa điểm: Phòng hội thảo, 155 Sư Vạn Hạnh nối dài, F.13, Q.10.
 • Yêu cầu bài viết khoa học:
 • Bài viết hoàn toàn chưa được đăng trên tạp chí, tập san hay báo cáo tại hội thảo, hội nghị nào.
 • Toàn bộ bài viết dài không quá 12 trang nhưng không ngắn dưới 3 trang, được đánh máy trên khổ giấy A4 (Chi tiết theo hướng dẫn đính kèm).
 • Cuối tên bài viết cần ghi rõ thông tin về tác giả (họ tên tác giả, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ).
 • Đăng ký tham dự và gửi bài tham luận:
 • Gửi toàn văn bài viết trước ngày 30/11/2017 (để Ban tổ chức gửi phản biện và chọn đăng trong kỷ yếu Hội thảo).
 • Đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 20/12/2017
 • Địa chỉ liên hệ:
 • Địa chỉ nhận bài viết: Văn phòng Khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM, 302 Cao Thắng F.12, Q.10. Điện thoại: 08.62.733.172 hoặc 0165.304.4076 (Huy Hoàng) và email: huyhoangvnh@gmail.com và cc email khoakinhtetaichinh@huflit.edu.vn
                        Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quý Thầy/ Cô và sinh viên để hội thảo thành công tốt đẹp.
                        Trân trọng thông báo và kính mời./.
 
     Nơi nhận:                                                                                                                               TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
     - Hiệu trưởng (để b/c);
     - Ban KH-HT-ĐT SĐH (để biết);
     - Lưu VT.
                                                                                                                             
                                                                     
                                                                                                                                                    TS. NGUYỄN THANH SƠN

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÀI BÁO
Ni dung bài viết đưc thc hin bng tiếng Vit. Font chữ Times New Roman.

1.   Đnh dng trang : Top : 2,5 cm; Bottom : 2,5cm; Left: 3,0 cm; Right: 2,0cm.

 • Tên bài báo : Cỡ chữ 16, ch thưng, in đm, lề gia, cách trên dưi 12pt, single.
 • Tên tác gi; Đa ch : Cỡ chữ 11, lề trái, cách trên 6pt, single.
 • Nguyễn Văn A
  Trưng Đi hc Ngoại ngữ - Tin học TPHCM.
  (Bài gi ngày ... tháng ... năm ...)
 • Tóm tt/Abstract :
 • Ni dung tóm tt : Cỡ chữ 12, in nghiêng, cách trên dưi 3pt, single.
  T khóa/Key words : Cỡ chữ 12, in nghiêng, cách trên dưi 3pt. Tô đm T khóa/Key words.
  TÓM TT
  Nội dung tóm tắt..
  T khóa : Từ khóa 1, từ khóa 2, từ khóa 3.
 • Đnh dng tiêu đ
 • Các mc tiêu đ : (M đu; Phương pháp nghiên cu; Kết qu nghiên cứu; Kết lun; (Tài liu tham kho). Cỡ chữ 12, in hoa đm, lề trái, cách trên dưi 3pt.
  Tiu mc : Cỡ chữ 12, in đm, căn trái, cách trên dưi 3pt.
  M ĐU
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • Đnh dng ni dung : Cỡ chữ 12, cách trên dưi 3pt, single, cách đu dòng (First line) 0,8cm.
 • Đnh dng chú thích bng : Cỡ chữ 12, cách trên dưi 3pt. Tô đm Bng X.
 • Bng 1 : Tên bảng.
     
       
         
   
  (Nguồn : ...).
 • Đnh dng chú thích hình : Cỡ chữ 12, cách trên dưi 3pt. Tô đm Hình X.
 • Hình 1 : Tên hình.

  (Nguồn : ...).
   
 • Tài liu tham kho :
 • Ni dung Tài liu tham kho : Cỡ chữ 12, single.
  • Tp chí : Tên tác gi (năm), Tên bài báo, Tên tp chí viết nghiêng, Tp, s, trang đu – cui.
  TÀI LIU THAM KHO
  [1]. Tài liệu tham khảo 1.
  [2]. Tài liệu tham khảo 2.
  • K yếu hi ngh, sách, tuyn tp : Tên tác gi (năm xut bn), Tên sách/Tên hi ngh/Tên tuyn tp…, Nhà xut bn, Nơi xut bn,
  [1]. Tài liệu tham khảo 1.
  [2]. Tài liệu tham khảo 2.
   
   
   
   

Tác giả bài viết: Khoa KT-TC

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC