Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển sinh Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy và Đại học văn bằng 2 hệ VLVH

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển sinh Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy và Đại học văn bằng 2 hệ VLVH

 15:36 21/11/2017

Căn cứ thông báo số 64/TB-ĐNT ngày 06/10/2017 về việc tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ VLVH năm 2017 và thông báo số 65/TB-ĐNT ngày 06/10/2017 về việc tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2017.

HUFLIT tuyển sinh văn bằng 2 liên thông vừa làm vừa học

Tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học Năm 2017

 18:25 08/11/2017

Tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học
Năm 2017

VB2: Lịch thi và danh sách thi kết thúc học phần Học Kỳ I - năm học 17 18 các lớp văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

VB2: Lịch thi và danh sách thi kết thúc học phần Học Kỳ I - năm học 17 18 các lớp văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

 10:36 17/10/2017

Lịch thi kết thúc học phần Học Kỳ I - năm học 2017 - 2018 các lớp văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

Tuyển sinh thạc sỹ