Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 7119/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 08/01/2016, Hội đồng quản trị đã họp và bầu chức danh Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1. Ông HUỲNH THẾ CUỘC Chủ tịch HĐQT
2. Ông NGUYỄN HỒNG TUYÊN Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông NGUYỄN HUỲNH LONG Thành viên
4. Ông TRẦN QUANG NAM Thành viên
5. Ông LƯU ĐỨC HIỂN Thành viên
6. Ông PHẠM HỒNG KỲ Thành viên
7. Ông NGUYỄN HỒNG HẢI Thành viên
8. Bà BÙI THỊ THANH TRÚC Thành viên