DKMH

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3 (năm học 2018 – 2019)

 15:16 28/05/2019

Căn cứ đề nghị của các khoa, bộ môn trực thuộc, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký môn học trong học kỳ 3 năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau

Thông báo tổ chức tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 - khóa 2018

Thông báo tổ chức tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 - khóa 2018

 19:22 23/05/2019

Căn cứ kế hoạch số 20/KH-ĐNT ngày 23/5/2019, Trường thông báo thời gian tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 (khóa 2018) như sau:

Tuyển sinh thạc sỹ