Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

http://huflit.edu.vn


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII (2017-2018) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần dành cho các lớp văn bằng 2 & LTĐH năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Tác giả bài viết: Ban Khảo Thí