Chương trình Testing Training của CSC Việt Nam

Chương trình Testing Training của CSC Việt Nam

Chương trình Testing Training của CSC Việt Nam

V/v tổ chức "Chuỗi chuyên đề kỹ năng mềm cho sinh viên HUFLIT"

V/v tổ chức "Chuỗi chuyên đề kỹ năng mềm cho sinh viên HUFLIT"

Nhằm giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng mềm để tự tin diễn thuyết trước đám đông, hỗ trợ rèn...

Danh mục

Tuyển sinh thạc sỹ