Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh Tế

Thứ bảy - 29/07/2017 10:20

1.   Lý luận chung nhà nước và pháp luật
2.   Quan hệ kinh tế quốc tế
3.   Logic học đại cương
4.   Luật hiến pháp
5.   Pháp luật về hợp đồng
6.   Những vấn đề chung về luật dân sự
7.   Quyền sở hữu và thừa kế
8.   Luật hôn nhân & gia đình
9.   Luật lao động
10. Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
11. Luật tố tụng hình sự
12. Luật đất đai
13. Luật doanh nghiệp
14. PL về công chứng và giao dịch bảo đảm
15. Luật hình sự
16. Luật hành chính
17. Luật thương mại Việt Nam & quốc tế
18. Luật đầu tư
19. Luật thuế
20. Luật kinh doanh bảo hiểm
21. Xây dựng văn bản pháp luật
22. Tư pháp quốc tế
23. Tố tụng dân sự
24. Công pháp quốc tế
25. Luật kinh tế
26. Luật sở hữu trí tuệ
27. Đại cương pháp luật Việt Nam
28. Luật Thương mại quốc tế
29. Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
30. Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới 
31. Các môn Anh văn
         + Nghe tiếng Anh 1
         + Nói tiếng Anh 1
         + Đọc tiếng Anh 1
         + Viết tiếng Anh 1
         + Nghe tiếng Anh 2
         + Nói tiếng Anh 2
         + Đọc tiếng Anh 2
         + Viết tiếng Anh 2
32. Các môn Anh văn chuyên ngành Luật
         + Nghe tiếng Anh Luật 1
         + Nói tiếng Anh Luật 1
         + Đọc tiếng Anh Luật 1
         + Viết tiếng Anh Luật 1
         + Nghe tiếng Anh Luật 2
         + Nói tiếng Anh Luật 2
         + Đọc tiếng Anh Luật 2
         + Viết tiếng Anh Luật 2

Danh mục

Tuyển sinh thạc sỹ