Tầm nhìn, Sứ mạng và Giá trị cốt lõi


Tầm nhìn
Đến năm 2030 HUFLIT sẽ trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu ứng dụng ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong nước và khu vực Đông Nam Á; sản phẩm đào tạo của Trường có tính chuyên nghiệp cao, thích ứng nhanh với môi trường làm việc và đủ năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu.
  
Sứ mạng
HUFLIT là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng.
Trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, triển khai hiệu quả nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên cơ sở phát huy nội lực, hợp tác đa phương, tiếp cận giáo dục tiên tiến khu vực và thế giới.

Các giá trị cốt lõi
  • Năng động  –  Sáng tạo
  • Trung thực – Trách nhiệm
  • Đoàn kết   –  Kỷ cương
  • Khác biệt – Đa dạng
  • Chuyên nghiệp –  Kết nối